Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Algemene Voorwaarden

 

Algemeen

Prego is gevestigd in Meerssen, Beekstraat 31A, 6231 LE.   

T +31 (06)21521612   E i[email protected]   I www.pregowines.nl

Iban: nl85abna0580039145  BIC: abnanl2a  BTW: NL172255107B01   KvK: 57920591

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Prego. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van klanten worden hierbij nadrukkelijk afgewezen.

De Algemene voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en te zien op de website van Prego. Bij iedere aankoop via de webwinkel, dan wel per mail, telefoon of in persoonlijk contact gaat de klant akkoord met de (dan geldende) Algemene voorwaarden. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene voorwaarden toegezonden. De Algemene voorwaarden kunnen desgewenst als PDF bestand worden gedownload. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht.

Prego verstrekt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Door alcoholische producten af te nemen verklaart de klant minimaal 18 jaar oud te zijn.

Op alle bestellingen bij, of aanbiedingen en overeenkomsten van Prego is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die worden voorgelegd aan de rechter zullen worden voorgelegd in het arrondissement van Maastricht.

 

Tarieven
Alle prijzen zijn inclusief accijns en btw, tenzij anders aangegeven, en exclusief bezorgkosten. De prijzen die vermeld worden in de webwinkel zijn de prijzen per fles, tenzij anders aangegeven of verondersteld mag worden dat dit anders is (bijvoorbeeld bij een pakket). De prijzen zijn terug te vinden op de website van Prego. De meest recente prijzen zijn die zoals ze op de website van Prego staan vermeld. Prego kan te allen tijde haar prijzen wijzigen. Informatie over bezorgkosten is afhankelijk van de bestelling en is terug te vinden op de website van Prego. Prijzen op de factuur zijn gebaseerd op brutoprijzen. Nettoprijzen kunnen in verband met afronding enigszins afwijken.

Alle aanbiedingen van Prego zijn vrijblijvend. Prego kan te allen tijde een aanbieding intrekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prego kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. In dat geval kan de klant zijn of haar bestelling annuleren.

Bestellen
Bij het bestellen via de webwinkel ontvangt de klant een bevestiging van deze bestelling op zijn of haar opgegeven emailadres.

Prego behoudt zich het recht voor om een wijn van een opvolgende jaargang te leveren, indien de wijn van het gewenste/opgegeven jaartal niet meer voorradig is.

Leveringen zijn mogelijk binnen Nederland. Voor bestellingen in het buitenland kan de klant contact opnemen met Prego.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens voor de levering van de bestelde producten. Indien Prego de producten niet kan afleveren door onjuiste of onvolledige invoering van adresgegevens kan Prego hiervoor extra leveringskosten in rekening brengen. Het afleveradres dient een gewoon adres te zijn (dus geen postbus), aangezien het om het afleveren van pakketten gaat.

Degene die de levering in ontvangst neemt dient minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben. 

Betalen
Bij bestellingen via de webwinkel:
Er wordt betaald via één van de betalingsmogelijkheden die bij de webwinkel van Prego zijn aangegeven, zoals via iDEAL of per creditcard.
Bij overige bestellingen:
Er wordt een factuur per mail of per post toegezonden bij aflevering van de wijn. De klant kan in dat geval de factuur per bank betalen.
Prego hanteert een betalingstermijn van veertien dagen. In het geval de betalingstermijn wordt overschreden is Prego gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente in rekening te brengen van 2%, waarbij een gedeelte van de maand als een hele maand wordt gerekend. Prego zal bij het overschrijden van de betalingstermijn een herinnering sturen, indien mogelijk per mail en anders per post.
Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet of niet volledig voldoet aan de betalingsverplichting, heeft Prego het recht om eventuele (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten en/of administratiekosten aan de klant in rekening te brengen.

Zakelijke afnemers kunnen vooraf met Prego overeenkomen op welke wijze betaling plaatsvindt. De betalingstermijn bedraagt veertien dagen, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

Alle producten die worden afgenomen blijven eigendom van Prego totdat de klant volledig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Leveren
Prego is verantwoordelijk voor het transport van de bestelde producten. Op het moment van leveren gaat het risico van het product over op de klant. Prego raadt aan de geleverde producten na ontvangst te inspecteren. Eventueel daarbij gebleken gebreken dient de klant dan direct te melden bij Prego. Na ontvangst kan Prego niet meer aansprakelijk worden gehouden voor breuk of vermissing.

Prego streeft ernaar om bestellingen binnen vijf werkdagen af te leveren. De bestelling wordt verzorgd door Prego zelf of door een transportbedrijf. De eventuele kosten van het transport zijn opgenomen op de website van Prego, dit is afhankelijk van het bestelvolume. 

Wanneer de afgesproken leveringstermijn om welke reden dan ook niet door Prego gehaald kan worden zal Prego de klant hiervan telefonisch of per mail op de hoogte stellen. Wanneer de afgesproken leveringstermijn uitloopt met meer dan twee weken heeft de klant het recht om de overeenkomst met Prego te ontbinden, mits dit per brief of per email aan Prego wordt gemeld. Eventueel door de klant gedane betalingen worden in geval van ontbinding van de overeenkomst zoals besproken in bovenstaand artikel, zo spoedig mogelijk door Prego teruggestort, in ieder geval binnen veertien dagen.

Prego kan bestellingen in meerdere leveringen verstrekken, bijvoorbeeld wanneer één of meerdere producten niet tijdig leverbaar zijn. Prego zal in dat geval de klant hiervan op de hoogte stellen.
Prego kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten gevolge van het niet of te laat leveren. 

Retour
De klant kan altijd binnen een termijn van veertien dagen bestelde producten terugsturen wanneer deze niet aan de verwachtingen voldoen. De producten dienen ongeopend en onbeschadigd te zijn en voorzien van de leveringsnota of factuur. Prego zal het geld wat voor de producten is betaald zo snel mogelijk terugstorten, maximaal binnen dertig dagen. Natuurlijk kan de klant er ook voor kiezen iets anders te bestellen. De kosten voor de retourzending zijn voor de klant, tenzij anders wordt overeengekomen. Prego stelt het op prijs alvorens een product wordt teruggestuurd hiervan op de hoogte te worden gesteld door middel van een mail. Dit kan via: [email protected].

Klachten
De klant kan een klacht kenbaar maken op bovenstaand adres maar bij voorkeur op het volgende emailadres: [email protected]. Binnen 24 uur ontvangt de klant per email een bevestiging dat de klacht is ontvangen. Prego zal binnen een redelijke termijn proberen te zorgen voor een oplossing.

Eigendomsrecht
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van Prego, waaronder de programmatuur, teksten en beelden, en schriftelijke uitingen zoals de prijscourant en nieuwsbrief, berusten bij Prego en/of bij diegene van wie wij de licentie hebben verkregen. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Prego, informatie openbaar te maken, te kopiëren en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk gebruik.

Naar boven